Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52268
Title: Lý luận và thực tiễn việc công nhận các bản án và quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn Lan Nguyên, người hướng dẫn
Ngô, Xuân Huy
Issue Date: 2014
2015-08-18
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52268
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004866.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.