Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại địa bàn tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52270Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại địa bàn tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52270