Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52271
Title: Pháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Nguyễn, Đăng Thị Mai Hương
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật kinh tế: 60 38 01 07 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52271
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007706.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.