Pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52278Pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52278