Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52279Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý bầu cử ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52279