Bảo vệ quyền con người bằng các quy phạm về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52294Bảo vệ quyền con người bằng các quy phạm về các biện pháp tha miễn trong pháp luật hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52294