Các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52298Các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động Việt Nam hiện hành: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52298