Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52302
Title: Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lê Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Dương, Thảo Phương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52302
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004838.pdf
  • Description : 
  • Size : 834.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.