Pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng - Thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52305Pháp luật Việt Nam về đấu thầu xây dựng - Thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52305