Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52313
Title: Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn Hoàng Anh, người hướng dẫn
Lại, Thế Nguyên
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52313
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004828.pdf
  • Description : 
  • Size : 997.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.