Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52320
Title: Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Trần Thị Hiền, người hướng dẫn
Võ, Quang Đông
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52320
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004822.pdf
  • Description : 
  • Size : 876.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.