Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52327Bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52327