Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52328Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52328