Hoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52335Hoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52335