Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52337
Title: Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề qua thực tiễn tỉnh Khánh Hòa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Chu, Hồng Thanh
Lê, Thị Thùy
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Giáo dục pháp luật;Giáo dục cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T. T. (2015). Giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề qua thực tiễn tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Luận văn nghiên cứu và đưa ra các vấn đề lí luận về giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng nghề Thanh Hóa bao gồm: lí luận chung về giáo dục pháp luật; mục tiêu, vai trò, vị trí của giáo dục pháp luật; nội dung của giáo dục pháp luật cho sinh viên. - Luận văn đánh giá về thực trạng giáo dục pháp luật cho sinh viên đồng thời đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng nghề Tỉnh Thanh Hóa.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52337
Language: vi
Format Extent: 108 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004792_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 732.59 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.