Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52338
Title: Một số phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tương quan so sánh với định chế WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 6
Authors: Bùi Xuân Nhự, người hướng dẫn
Lưu, Thanh Nguyên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52338
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004791_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 889.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.