Một số phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tương quan so sánh với định chế WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 6

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52338Một số phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tương quan so sánh với định chế WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 6

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52338