Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52344
Title: Bảo vệ quyền con người trong bốn công ước Geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh : Luận văn ThS. Luật (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn Bá Diến, người hướng dẫn
Nguyễn Phương Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52344
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004787_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 898.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.