Định tội danh đối với tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52346Định tội danh đối với tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52346