Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52346
Title: Định tội danh đối với tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Luật hình sự Việt Nam ( Trên cơ sở số liệu thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
Bùi, Thị Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52346
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004786_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 682.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.