Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52348
Title: Tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội - Qua thực tiễn tỉnh Nam Định: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn
Đinh, Thị Gấm
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 60 38 01 01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52348
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007693.pdf
  • Description : 
  • Size : 828.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.