Địa vị pháp lý của ngân hàng nước ngoài theo pháp luật của một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52351Địa vị pháp lý của ngân hàng nước ngoài theo pháp luật của một số nước trên thế giới : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52351