Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52361
Title: Áp dụng pháp luật về giáo dục và đào tạo - thực tiễn tại tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Mai Văn Thắng, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Cường
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52361
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004782_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 787.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.