Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52363
Title: Áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn
Vũ, Đình Tiến
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. +CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 60 38 01 01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52363
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007692.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.