Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52368
Title: Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí , người hướng dẫn
Nhiếp, Thị Liên
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52368
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004971_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 736.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.