Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52368Tòa án với vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52368