Pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52376Pháp luật về hoạt động mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52376