Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52381Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52381