Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52386Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52386