Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52393
Title: Thực hiện Công ước Lahay và vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Vũ, Đức Long , người hướng dẫn
Lưu, Thị Phượng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52393
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004920_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 780.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.