Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52398
Title: Bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03
Authors: Nguyễn, Văn Cường , người hướng dẫn
Phạm, Thị Hương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52398
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004915_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.