Bảo vệ tài nguyên rừng bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52399Bảo vệ tài nguyên rừng bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52399