Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52404
Title: Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai – thành phố Hà Nội. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh , người hướng dẫn
Lê, Thị Sáu
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52404
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004909_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 607.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.