Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52414Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52414