Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52423
Title: Pháp luật về quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thực tiễn tại Cục hải quan thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Phạm Quý Hương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52423
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005085_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.