Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường Toà án ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52426Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường Toà án ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52426