Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52429
Title: Quyền tiếp cận thông tin và việc đảm bảo thực hiện ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn
Đoàn, Văn Chung
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận án TS. Pháp luật về quyền con người( Chuyên ngành đào tạo thí điểm) - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52429
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005079_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 824.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.