Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52435Thi hành pháp luật về thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52435