Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị Công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52436Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị Công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52436