Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52437
Title: Đặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn
Vũ, Văn Huân
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52437
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005071_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 707.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.