Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52439
Title: Hoàn thiện các qui định của pháp luật Việt Nam về đề nghị giao kết hợp đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ thương mại trong điều kiện toàn cầu hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Ngô, Huy Cương
Nguyễn, Đức Thông
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52439
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005069_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 559.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.