Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52440
Title: Pháp luật về quản lý sử dụng vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam và thực tiễn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Nguyễn, Ngọc Kim Cương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52440
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005068_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.