Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52445
Title: Vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Thái , người hướng dẫn
Nguyễn, Mai Hương
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 79 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52445
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005063_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 670.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.