Pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52449Pháp luật về đại diện lao động ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52449