Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52450
Title: Kế thừa những ưu điểm của Luật Phá sản năm 2004 và tăng cường tính khả thi trong thực tiễn thi hành : Luận án TS. Luật: 62 38 01 07
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Lê, Ngọc Thắng
Issue Date: 2014
Abstract: 140 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52450
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004112.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.