Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52451
Title: Văn bản quy phạm pháp luật - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn
Trần, Thanh Vân
Issue Date: 2014
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52451
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004111.pdf
  • Description : 
  • Size : 897.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.