Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52454
Title: Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất có sự tham gia của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Tòa án Việt Nam và kinh nghiệm nước ngoài : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Lê, Văn Bính, người hướng dẫn
Bùi, Sỹ Khánh
Issue Date: 2014
Abstract: 136 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52454
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004108.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.