Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52457
Title: Địa vị pháp lý của cá nhân và pháp nhân nước ngoài trong quan hệ tố tụng dân sự trước Tòa án Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn
Trần, Đức Cường
Issue Date: 2014
Abstract: 123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52457
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004106.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.