Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52458
Title: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Trần, Ngọc Liêm, người hướng dẫn
Lê, Thị Vân Anh
Issue Date: 2014
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52458
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004105.pdf
  • Description : 
  • Size : 906.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.