Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52459Bảo đảm quyền con người trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52459