Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52462Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52462