Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52464Bảo vệ các quyền con người bằng các quy phạm về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52464