Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52465
Title: Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo Luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và các nước : \b Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn
Bùi, Minh Thùy
Issue Date: 2014
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52465
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004098_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 882.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.