Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo Luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và các nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52465Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo Luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và các nước : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52465